Regulamin

Regulamin

INWA PUCHAR ŚWIATA NORDIC WALKING

I. CEL

 1. Popularyzacja aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.
 2. Wyłonienie najlepszych na Świecie zawodników w dyscyplinie nordic walking.
 3. Promowanie sportu jako aktywnego wypoczynku.

II. TERMINY I MIEJSCE ZAWODÓW

 • 29 kwietnia 2023 roku – Mielno, ul. Kościuszki

III. PROGRAM

Sobota – 29.04.2023 r.

godz. 8:30 – 11:30 – działalność biura zawodów

 • godz. 10.00 – start 21,1 km
 • godz.  11:00 – start 10 km
 • godz. 11:30 - ceremonia otwarcia
 • godz. 11:45 – start na dystansie 5km
 • godz. 14:00 - Mini Nordic Walking (dzieci do 8 roku życia)

    14:15 - ceremonie wręczenia nagród i wyróżnień

Zawodnicy proszeni są o ustawienie się na starcie 5 minut przed startem konkurencji.

IV. ORGANIZATORZY

 • Urząd Miasta i Gminy Mielno
 • Polskie Zrzeszenie Nordic Walking
 • International Nordic Walking Federation

V. DYSTANSE

Uczestnicy startują indywidualnie na dystansie:

 • 21,1km
 • 10km
 • 5km

VI. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW I OPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną, przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej http://nwwcup2022.eu/ . Rejestracja elektroniczna zostaje zamknięta na 4 dni przed zawodami.

2. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że biorą w nich udział na własną odpowiedzialność.

3. Rejestracja traktowana jest jako przyjęcie warunków Regulaminu

Uczestnictwo w imprezie jest odpłatne i w zależności od dystansu i terminu zapisów wynosi odpowiednio:

ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNE

Starty indywidualne:

 • 70 PLN  - do 31.03.2023 r.
 • 80 PLN  - do 25.04.2023 r.
 • 100 PLN  - w biurze zawodów

W pakiecie każdy zawodnik otrzymuje upominek, koszulkę techniczną (dla zgłoszonych do 10.04.2023 r.), odlewany medal oraz posiłek regeneracyjny.

W pakiecie każdy zawodnik otrzymuje upominek, odlewany medal oraz posiłek regeneracyjny.

4. Za ostateczne i kompletne zgłoszenie elektroniczne uważa się poprawne wypełnienie i przesłanie przez uczestnika formularza zgłoszenia wraz z zaksięgowaną opłatą startową najpóźniej na 14 dni przed datą zawodów, według stawek i reguł z punktu 2 na konto bankowe organizatora.

5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika do 29.04.2022r.

6. Opłatę należy wpłacać na następujące konto bankowe:

Fundacja Herkules All Sports

Zawodników z polski 55 1050 1559 1000 0090 3178 8087 z numerem rejestracji” imię i nazwisko zawodnika

Zawodnicy zagraniczni muszą dodać kod BIC/Swift INGBPLPW PL 55 1050 1559 1000 0090 3178 8087 z numerem rejestracji” imię i nazwisko zawodnika

7. Pakiet startowy

Starty indywidualne:

 • 2 numery startowe
 • chip niezbędny do pomiaru czasu
 • woda 0,5l
 • baton,
 • koszulka techniczna dla zgłoszonych i opłaconych do 10.04.2023 r. do godz. 23.59.
 • upominki
 • pamiątkowy medal na mecie,
 • posiłek regeneracyjny

Weryfikacja zawodników, oraz wydawanie numerów startowych, pakietów startowych będą odbywały się w Biurach Zawodów w dniu imprezy.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie wszystkich dystansów będzie dokonywane elektronicznym systemem pomiarowym lub chipowym. Oficjalnym czasem jest czas netto.
 2. Osoby niepełnosprawne startujące indywidualnie są klasyfikowane z innymi kategoriami.
 3. Wszyscy zawodnicy powinny zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w Biurze Zawodów.
 4. Osoby startujące w zawodach oświadczają, że są zdolni do udziału w zawodach oraz nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. W związku z powyższym w Biurze zawodów należy własnoręcznie podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego.
 5. W zawodach mogą brać udział obywatele wszystkich krajów świata.
 6. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków pogodowych. Zaleca się posiadanie własnych kijów do NW. Posiadanie kijów składanych wymaga od uczestnika zwrócenia uwagi na dokładne dokręcenie części składowych kija, jak również uwzględnienie podczas treningu, rozgrzewki oraz zawodów faktu, iż kij składany jest mniej wytrzymały niż kij jednoczęściowy.
 7. Podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Nie można używać własnych numerów startowych.
 8. Istnieje możliwość wypożyczenia kijów w Biurze Zawodów (liczba kijów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Kaucja zwrotna za wypożyczenie kijów wynosi 100 zł (25 euro) oraz za okazaniem dokumentu ze zdjęciem. Uczestnicy wypożyczający kije powinni zapoznać się z zaleceniami producenta kijów oraz zastosować się do poleceń wypożyczającego.
 9. Zawodnicy zobowiązani są zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas rozgrzewki, aby nie uderzyć lub nie ukłuć kijkiem współćwiczącego.
 10. W marszach podział na kategorie wiekowe nastąpi według następujących zasad: o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
 11. Uczestnicy podczas ceremonii otwarcia mistrzostw oraz podczas rywalizacji występują w strojach narodowych.
 12. Uczestnicy marszu zostaną sklasyfikowani w następujących kategoriach wiekowych:

Kategorie wiekowe 5km:

Kategoria dzieci (tylko 5km)

 • K/M 8 - 13

Kategoria junior (tylko 5km)

 • K/M 14 - 17

Kategoria senior

 • K/M 18-34

Kategorie masters

 • K/M 35 - 39
 • K/M 40 - 44
 • K/M 45 - 49
 • K/M 50 - 54
 • K/M 55 - 59
 • K/M 60 - 64
 • K/M 65 - 69
 • K/M 70 - 74
 • K/M 75–79
 • K/M 80 +

Kategorie wiekowe 10 i 21,1km:

Kategoria senior

 • K/M 18 - 29
 • K/M 30 - 39

Kategorie masters

 • K/M 40 - 49
 • K/M 50 - 59
 • K/M 60 - 69
 • K/M 70 +

13. Limit czasu na dystansach:

 • 21,1 km - 3:30 godz.
 • 10 km - 2:00 godz.
 • 5 km - bez limitu czasu.

14. Uczestnik zawodów jest to osoba, która po zgłoszeniu się do biura zawodów, podpisze oświadczenie i odbierze pakiet startowy. Uczestnictwo w zawodach kończy się w momencie zakończenia ceremonii zamknięcia zawodów. W tym przedziale czasowym uczestnik zawodów może otrzymać upomnienie, ostrzeżenie lub dyskwalifikacje.

XI. UBEZPIECZENIE

 1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Marszu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
 6. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

VIII. NAGRODY i UPOMINKI

1. Ogłoszenie wyników, przyznanie i odbiór upominków odbędzie się w dniu zawodów.

2. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą zawody w regulaminowym czasie otrzymują pamiątkowy medal. 

Nagrody i wyróżnienia

Indywidualnie

 • za miejsca 1 -3 puchary oraz upominki (wśród kobiet i mężczyzn).

Kategorie wiekowe

 • za miejsca 1 -3 puchary oraz upominki

3. Odbiór upominków w dniu zawodów. Po tym terminie nagrody przepadają.

IX. TRASA

 1. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji uczestnika, powiadamiana jest obsługa trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 2. Na trasie znajdują się sędziowie, którzy będą dokonywali oceny techniki marszu NW oraz udzielali kar za naruszenie przepisów sędziowskich.
 3. Plan trasy i lista startowa będzie znajdować się w biurze zawodów.
 4. Trasa będzie oznaczona specjalnymi znacznikami i taśmą ostrzegawczą, oznaczone dystanse.
 5. Punkty odżywiania, odświeżania będą wyposażone w: wodę, banany, czekolada.

X. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XI. UBEZPIECZENIE

 1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Marszu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
 6. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

XIII. WYDARZENIE JEST OBJĘTE PRAWAMI AUTORSKIMI ORGANIZATORA

 1. Zakazuje się publikowania filmów i fotografii godzących w wizerunek i naruszających dobra osobiste  zawodników, sędziów i innych osób uczestniczących w organizacji zawodów bez  zgody w/w osób oraz zgody Organizatora wydarzenia.  Wszelkie prawa są zastrzeżone przez  Organizatora wydarzenia.
 2. Uczestnik zawodów (wydarzenia) przystępując do zawodów ma obowiązek zapoznania się z regulaminem. Przystąpienie do zawodów oznacza akceptację warunków
 3. Zakazuje się innym osobom, niż zawodnicy, filmowania i fotografowania, publikacji z przebiegu zawodów, zawodników, filmowania i fotografowania sędziów oraz innych osób uczestniczących w obsłudze zawodów bez zgody Organizatora wydarzenia.
 4. Poza zawodnikami prawo filmowania i fotografowania w zakresie, o którym mowa wyżej, przysługuje wyłącznie osobom posiadającym akredytację Organizatora. Akredytacja musi być noszona przez osobę akredytowaną w widocznym miejscu, by możliwe było jej sprawdzenie bez legitymowania.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 13. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 14. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, , Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.
 15. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : biuro@pznw.org.pl.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo  niedopuszczenia uczestnika do startu bez podania przyczyny , zwracając zawodnikowi wniesioną opłatę startową.

Jeżeli masz jakieś pytania lub problemy to zachęcamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego. Umożliwi on szybki kontakt z organizatorem i administratorem systemu.

Kliknij tutaj aby zgłosić problem